Databeskyttelse

1. databeskyttelse i et overblik

Generelle oplysninger
Følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger dette websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For mere detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Indsamling af data på dette websted
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?
Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde hans kontaktoplysninger i aftrykket på dette websted.

Hvordan indsamler vi dine data?
På den ene side indsamles dine data, når du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.
Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det drejer sig primært om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?
Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om at få disse oplysninger rettet eller slettet. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med henblik på fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.
Til dette formål og ved yderligere spørgsmål om databeskyttelse kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter
Når du besøger dette websted, kan din surfadfærd blive statistisk analyseret. Det sker hovedsageligt med cookies og med såkaldte analyseprogrammer.
Nærmere oplysninger om disse analyseprogrammer findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

 

2 Hosting og Content Delivery Networks (CDN)

Ekstern hosting
Dette websted er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). De personlige oplysninger, der indsamles på dette websted, lagres på hosters servere. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktforespørgsler, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktoplysninger, navne, webstedsadgang og andre data, der genereres via et websted.
Hosteren anvendes til opfyldelse af kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online-tilbud af en professionel udbyder (art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO).
Vores hoster behandler kun dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine serviceforpligtelser, og følger vores instruktioner med hensyn til disse data.
Indgåelse af en kontrakt om bestilt behandling
For at sikre en databeskyttelseskonform behandling har vi indgået en kontrakt om ordrebehandling med vores hoster.

 

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse
Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser samt denne databeskyttelseserklæring.
Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette gøres.
Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Bemærkning om det ansvarlige kontor
Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

 

Dat Strandhuus
strandvej 1 – 24395 Wackerballig
Telefon 04643 690 – Fax 04643 2244

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et allerede givet samtykke. Til dette formål er det tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde og mod direkte reklame (art. 21 DSGVO)

Hvis databehandlingen er baseret på art. 6 ABS. 1 LIT. E eller F i DSGVO har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne privatlivspolitik. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger. Medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for deres interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen sker med henblik på at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav (indsigelse i henhold til ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine oplysninger efterfølgende ikke længere blive brugt til direkte reklame. (Indsigelse i henhold til ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

Klager til den kompetente tilsynsmyndighed
I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede personer ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig part, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.
Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger, sletning og rettelse
Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til at få disse oplysninger rettet eller slettet. Til dette formål og ved yderligere spørgsmål om personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket.

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Retten til begrænsning af behandlingen findes i følgende tilfælde:

Hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, som vi har gemt, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe kontrollen varer.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/er sket ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.

Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.

Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – ud over at blive lagret – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse for Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod reklame-e-mails
Der gøres hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen, til fremsendelse af reklame- og informationsmateriale, som ikke udtrykkeligt er ønsket. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret udsendelse af reklameinformation, f.eks. spam-mails.

4. indsamling af data på dette websted

Cookies
Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din terminal. De gemmes enten midlertidigt i en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din endelige enhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du selv sletter dem, eller indtil de slettes automatisk af din webbrowser.
I nogle tilfælde kan der også blive gemt cookies fra tredjepartsvirksomheder på din terminal, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).
Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.
Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbsvognsfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til at måle webpublikummet), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der er anmodet om samtykke til lagring af cookies, er lagringen af de pågældende cookies udelukkende baseret på dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Hvis cookies anvendes af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, informerer vi dig særskilt herom inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og beder om dit samtykke, hvis det er nødvendigt.

Server-Log-Dateien

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig om:

browsertype og browserversion

Anvendt operativsystem

henvisende URL

Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren

Tidspunktet for serveranmodningen

IP-adresse

Disse data vil ikke blive slået sammen med andre datakilder.
Indsamlingen af disse data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular
Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.
Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO) eller på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO), hvis dette er blevet anmodet om.
De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig opbevaringsperioder – forbliver uændrede.

Forespørgsel pr. e-mail, telefon eller fax
Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din henvendelse, herunder alle personlige data, der følger heraf (navn, henvendelse) blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.
Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO) eller på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO), hvis du har anmodet om det.
De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver uberørte.

5. Soziale Medien

Plugins til sociale medier med Shariff
Der anvendes plugins fra sociale medier på dette websted.

Du kan normalt genkende plugins på de respektive sociale mediers logoer. For at sikre databeskyttelse på dette websted bruger vi kun disse plugins sammen med den såkaldte “Shariff”-løsning. Denne applikation forhindrer de plugins, der er integreret på dette websted, i at overføre data til den respektive udbyder, når du først går ind på siden.
Først når du aktiverer det pågældende plugin ved at klikke på den tilhørende knap, etableres der en direkte forbindelse til udbyderens server (samtykke). Så snart du aktiverer plugin’et, modtager den pågældende udbyder oplysninger om, at du har besøgt dette websted med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget ind på din respektive sociale mediekonto (f.eks. Facebook), kan den respektive udbyder tildele dit besøg på dette websted til din brugerkonto.
Aktivering af plugin’et udgør et samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

Facebook plugins (Synes godt om og deleknappen)
Plugins fra det sociale netværk Facebook er integreret på dette websted. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

Du kan genkende Facebook-plugins ved at se Facebook-logoet eller “Synes godt om”-knappen (“Synes godt om”) på dette websted. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøger dette websted, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin’et. Facebook modtager derved oplysninger om, at du har besøgt dette websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen “Synes godt om”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet på dette websted til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at knytte dit besøg på dette websted til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Du kan finde flere oplysninger i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger på:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg på dette websted til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.
Brugen af Facebook-plugins er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på de sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google Web Fonts

Dette websted bruger såkaldte webfonte, der leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der oprettes ikke forbindelse til Googles servere.
Yderligere oplysninger om Google Web Fonts kan findes på
https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps via en API. Udbyderen er Google Ireland Limited

(“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.
Brugen af Google Maps er af hensyn til en tiltalende præsentation af vores online-tilbud og en nem lokalisering af de steder, som vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.
Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA
Vi bruger “Google reCAPTCHA” (herefter “reCAPTCHA”) på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om de data, der indtastes på dette websted (f.eks. i en kontaktformular), er foretaget af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet på grundlag af forskellige karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende går ind på webstedet. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, den tid, som den besøgende bruger på webstedet, eller brugerens musebevægelser). De data, der indsamles under analysen, sendes til Google.
reCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. De besøgende på webstedet informeres ikke om, at der foretages en analyse.
Opbevaring og analyse af dataene er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM. Hvis der er blevet anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.
For yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA henvises til Googles privatlivspolitik og Googles brugsbetingelser på følgende links:
https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

Kilde: https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html